Category Archive for "TIN TỨC"

AASCS CÔNG BỐ BÁO CÁO MINH BẠCH 2020

March 30, 2021
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Báo cáo Minh bạch năm 2020. Vui lòng xem file đính kèm: BÁO CÁO MINH BẠCH 2020

Read More

BỘ TÀI CHÍNH VÀ UBCK NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN AASCS KIỂM TOÁN ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG NĂM 2021

January 6, 2021
AASCS Co.,Ltd

– Theo Quyết định số 1773/2020/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính; – Theo Quyết định số 931/QĐ-UBCK ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận cho Công…

Read More

AASCS CÔNG BỐ BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2017 (Bản cập nhật)

December 3, 2018
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Báo cáo Minh bạch năm 2017 (Bản cập nhật). File đính kèm: BAO CAO MINH BACH 2017 (Bản cập nhật)

Read More

AASCS CÔNG BỐ BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2017

March 30, 2018
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Báo cáo Minh bạch năm 2017. File đính kèm: BAO CAO MINH BACH 2017

Read More

AASCS công bố Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh lần thứ 4

February 9, 2018
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh lần thứ 4 ngày 02/02/2018 do Bộ Tài chính cấp. Nội dung điều chỉnh: Tổng…

Read More

AASCS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018

February 2, 2018
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiếp tục được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 theo Quyết định số 1084/QĐ-UBCK ngày 20/11/2017 File đính kèm: Quyết định số 1084/QĐ-UBCK ngày…

Read More

AASCS được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018

February 2, 2018
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiếp tục được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017. File đính kèm: Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017

Read More

Kiểm toán AASCS công bố báo cáo minh bạch năm 2016

April 3, 2017
thaidoan

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố bản BÁO CÁO MINH BẠCH 2016. File đính kèm : BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2016

Read More

Kiểm toán AASCS công bố báo cáo minh bạch năm 2015

March 31, 2016
thaidoan

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố bản BÁO CÁO MINH BẠCH 2015. File đính kèm : BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2015

Read More

Tài liệu lớp cập nhật kiến thức năm 2015 – Chế độ kế toán doanh nghiệp

May 19, 2015
thaidoan

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)  trân trọng gửi đến quý khách hàng Tài liệu lớp cập nhật kiến thức năm 2015 – Chế độ kế toán doanh nghiệp…

Read More