TIN TỨC

Home TIN TỨC

AASCS CÔNG BỐ BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2018

March 28, 2019
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Báo cáo Minh bạch năm 2018. File đính kèm: BÁO CÁO MINH BẠCH 2018

Read More

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC) CHẤP THUẬN AASCS ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2019

January 10, 2019
AASCS Co.,Ltd

Ngày 20/12/2018 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBCK chấp thuận cho AASCS tiếp tục được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019. File…

Read More

BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG NĂM 2019

December 22, 2018
AASCS Co.,Ltd

Ngày 15/11/2018 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2155/QĐ-BTC, trong đó AASCS tiếp tục được Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019. File đính kèm: BTC CHẤP THUẬN…

Read More

AASCS CÔNG BỐ BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2017 (Bản cập nhật)

December 3, 2018
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Báo cáo Minh bạch năm 2017 (Bản cập nhật). File đính kèm: BAO CAO MINH BACH 2017 (Bản cập nhật)

Read More

AASCS CÔNG BỐ BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2017

March 30, 2018
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Báo cáo Minh bạch năm 2017. File đính kèm: BAO CAO MINH BACH 2017

Read More

AASCS công bố Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh lần thứ 4

February 9, 2018
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh lần thứ 4 ngày 02/02/2018 do Bộ Tài chính cấp. Nội dung điều chỉnh: Tổng…

Read More

AASCS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018

February 2, 2018
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiếp tục được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 theo Quyết định số 1084/QĐ-UBCK ngày 20/11/2017 File đính kèm: Quyết định số 1084/QĐ-UBCK ngày…

Read More

AASCS được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018

February 2, 2018
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiếp tục được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017. File đính kèm: Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017

Read More

Kiểm toán AASCS công bố báo cáo minh bạch năm 2016

April 3, 2017
thaidoan

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố bản BÁO CÁO MINH BẠCH 2016. File đính kèm : BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2016

Read More

Kiểm toán AASCS công bố báo cáo minh bạch năm 2015

March 31, 2016
thaidoan

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố bản BÁO CÁO MINH BẠCH 2015. File đính kèm : BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2015

Read More