DỊCH VỤ

Home DỊCH VỤ

Kiểm toán

 • Kiểm toán báo cáo tài chính
 • Kiểm toán vì mục đích thuế
 • Kiểm toán hoạt động – tuân thủ – nội bộ.
 • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư công trình Xây Dựng Cơ Bản Hoàn Thành.
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án.
 • Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp.
 • Soát xét báo cáo tài chính.
 • Kiểm toán các thông tin tài chính

Tư vấn

 • Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.
 • Tư vấn cổ phần hóa: xây dựng phương án cổ phần hóa, phương pháp kinh doanh, Điều lệ công ty, tư vấn tổ chức đại hội cổ đông, quyết toán chi phí cổ phần hóa.
 • Tư vấn về thuế.
 • Tư vấn quản lý doanh nghiệp.
 • Tư vấn tài chính – kế toán, phân tích tài chính

5

Kế toán

 • Dịch vụ ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
 • Dịch vụ báo cáo thuế.
 • Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy & tổ chức công tác kế toán.

Đào tạo nhân viên và các dịch vụ khác

 • Tổ chức các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng tin học trong công tác kế toán.
 • Cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán.
 • Cung cấp các văn bản pháp qui, các thông tin kinh tế – tái chính, sổ sách biểu mẫu, chứng từ.
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên.

3