Posts Tagged "kiểm toán"

10 sự kiện nổi bật trong năm 2014 của hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

February 11, 2015
AASCS Co.,Ltd

1. Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam năm 2014 tiếp tục phát triển, mặc dù tình hình kinh tế trong nước đã có những khởi sắc, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng tài…

Read More

Bộ Tài chính họp hội đồng thẩm định 10 chuẩn mực (kiểm toán) đợt 2

February 11, 2015
AASCS Co.,Ltd

Thực hiện Kế hoạch soạn thảo 10 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 2 theo ủy quyền của Bộ Tài chính, từ tháng 10/2013 đến tháng 8/2014, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thực hiện…

Read More