Author Archive

Kiểm toán AASCS công bố báo cáo minh bạch năm 2016

April 3, 2017
thaidoan

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố bản BÁO CÁO MINH BẠCH 2016. File đính kèm : BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2016

Read More

Kiểm toán AASCS công bố báo cáo minh bạch năm 2015

March 31, 2016
thaidoan

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố bản BÁO CÁO MINH BẠCH 2015. File đính kèm : BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2015

Read More

Tài liệu lớp cập nhật kiến thức năm 2015 – Chế độ kế toán doanh nghiệp

May 19, 2015
thaidoan

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)  trân trọng gửi đến quý khách hàng Tài liệu lớp cập nhật kiến thức năm 2015 – Chế độ kế toán doanh nghiệp…

Read More

Kiểm toán AASCS công bố báo cáo minh bạch năm 2014

April 7, 2015
thaidoan

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố bản BÁO CÁO MINH BẠCH 2014. File đính kèm : BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2014

Read More

Kiểm toán AASCS công bố báo cáo minh bạch năm 2013

February 11, 2015
thaidoan

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố bản BÁO CÁO MINH BẠCH 2013. File đính kèm : BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2013

Read More