AASCS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018

AASCS Co.,Ltd
Comments Off on AASCS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiếp tục được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 theo Quyết định số 1084/QĐ-UBCK ngày 20/11/2017

File đính kèm: Quyết định số 1084/QĐ-UBCK ngày 20/11/2017