AASCS được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiếp tục được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017.

File đính kèm: Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.