AASCS được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018

AASCS Co.,Ltd
Comments Off on AASCS được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiếp tục được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017.

File đính kèm: Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017