Posts Tagged "thẩm định"

Bộ Tài chính họp hội đồng thẩm định 10 chuẩn mực (kiểm toán) đợt 2

February 11, 2015
AASCS Co.,Ltd

Thực hiện Kế hoạch soạn thảo 10 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 2 theo ủy quyền của Bộ Tài chính, từ tháng 10/2013 đến tháng 8/2014, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thực hiện…

Read More