BỘ TÀI CHÍNH VÀ UBCK NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN AASCS KIỂM TOÁN ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG NĂM 2021

AASCS Co.,Ltd
Comments Off on BỘ TÀI CHÍNH VÀ UBCK NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN AASCS KIỂM TOÁN ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG NĂM 2021

– Theo Quyết định số 1773/2020/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính;
– Theo Quyết định số 931/QĐ-UBCK ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận cho Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng và các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

Vui lòng xem các file đính kèm:

UBCK Chap thuan KT LVCK 2021

BTC Chap thuan KT LICC 2021