– Theo Quyết định số 1773/2020/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính;
– Theo Quyết định số 931/QĐ-UBCK ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận cho Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng và các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

Vui lòng xem các file đính kèm:

UBCK Chap thuan KT LVCK 2021

BTC Chap thuan KT LICC 2021

Bài Viết Liên Quan

Related Posts

AASCS

Contact Us

Let the AASCS consulting team support you at any time !

AASCS

Đăng Ký Tư Vấn

Hãy để đội ngũ tư vấn AASCS hỗ trợ bạn bất kỳ lúc nào !