– Theo Quyết định số 2358/2019/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ Tài chính;
– Theo Quyết định số 929/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Theo Công văn số 651/UBCK-QLCB ngày 22/01/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước tiếp tục chấp thuận cho Công ty Kiểm toán Phía Nam(AASCS) kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng và các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.

Vui lòng xem các file đính kèm:

UBCK Chap thuan KT LVCK 2020

BTC Chap thuan KT LICC 2020

Bài Viết Liên Quan

Related Posts

AASCS

Contact Us

Let the AASCS consulting team support you at any time !

AASCS

Đăng Ký Tư Vấn

Hãy để đội ngũ tư vấn AASCS hỗ trợ bạn bất kỳ lúc nào !