BỘ TÀI CHÍNH VÀ UBCK NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN AASCS KIỂM TOÁN ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG NĂM 2020

– Theo Quyết định số 2358/2019/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ Tài chính; – Theo Quyết định số 929/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; – Theo Công văn số 651/UBCK-QLCB ngày 22/01/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước tiếp tục chấp thuận […]