Author Archive

AASCS CÔNG BỐ BÁO CÁO MINH BẠCH 2020

March 30, 2021
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Báo cáo Minh bạch năm 2020. Vui lòng xem file đính kèm: BÁO CÁO MINH BẠCH 2020

Read More

BỘ TÀI CHÍNH VÀ UBCK NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN AASCS KIỂM TOÁN ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG NĂM 2021

January 6, 2021
AASCS Co.,Ltd

– Theo Quyết định số 1773/2020/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính; – Theo Quyết định số 931/QĐ-UBCK ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận cho Công…

Read More

BỘ TÀI CHÍNH VÀ UBCK NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN AASCS KIỂM TOÁN ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG NĂM 2020

March 31, 2020
AASCS Co.,Ltd

– Theo Quyết định số 2358/2019/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ Tài chính; – Theo Quyết định số 929/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; – Theo Công văn số 651/UBCK-QLCB ngày 22/01/2020 của Ủy ban…

Read More

AASCS CÔNG BỐ BÁO CÁO MINH BẠCH 2019

March 31, 2020
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Báo cáo Minh bạch năm 2019. File đính kèm: BÁO CÁO MINH BẠCH 2019

Read More

AASCS CÔNG BỐ BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2018

March 28, 2019
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Báo cáo Minh bạch năm 2018. File đính kèm: BÁO CÁO MINH BẠCH 2018

Read More

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC) CHẤP THUẬN AASCS ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2019

January 10, 2019
AASCS Co.,Ltd

Ngày 20/12/2018 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBCK chấp thuận cho AASCS tiếp tục được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019. File…

Read More

BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG NĂM 2019

December 22, 2018
AASCS Co.,Ltd

Ngày 15/11/2018 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2155/QĐ-BTC, trong đó AASCS tiếp tục được Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019. File đính kèm: BTC CHẤP THUẬN…

Read More

AASCS CÔNG BỐ BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2017 (Bản cập nhật)

December 3, 2018
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Báo cáo Minh bạch năm 2017 (Bản cập nhật). File đính kèm: BAO CAO MINH BACH 2017 (Bản cập nhật)

Read More

AASCS CÔNG BỐ BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2017

March 30, 2018
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Báo cáo Minh bạch năm 2017. File đính kèm: BAO CAO MINH BACH 2017

Read More

AASCS công bố Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh lần thứ 4

February 9, 2018
AASCS Co.,Ltd

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh lần thứ 4 ngày 02/02/2018 do Bộ Tài chính cấp. Nội dung điều chỉnh: Tổng…

Read More