AASCS CÔNG BỐ BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2017 (Bản cập nhật)

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Báo cáo Minh bạch năm 2017 (Bản cập nhật).